UOKiK: Prawie połowa restauratorów w rejonach turystycznych popełnia błędy.

0
1192
Fot.: Materiały UOKiK

Z podsumowania działań kontrolnych Inspekcji Handlowej w sezonie turystycznym, podczas których inspektorzy wzięli po lupę lokale gastronomiczne, szczególną uwagę zwracając na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw i napojów.

UOKiK poinformował w swoim raporcie, że w 2021 roku kontrolą objęto łącznie 360 placówek gastronomicznych (w tym 2 stacje paliw prowadzące działalność gastronomiczną i handel detaliczny), z czego w 178 z nich (49,4%) odnotowano nieprawidłowości.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZYŁY:

1. nierzetelnej obsługi konsumentów polegającej na:
• zaniżonej pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumenta (w granicach od 0,70 zł do 13,20 zł) – 9 placówek,
• zaniżonej wadze oferowanych potraw (kupujący płacił od 1,03 zł do 8,43 zł więcej) – 11 placówek,
• użyciu do przygotowania dania innego składnika, niż wymieniony w menu (ryba limanda żółtopłetwa zamiast soli, ser „Fawita” w miejsce sera „Feta”, krem dekoracyjny zamiast bitej śmietany, sery twarde zamiast parmezanu, sery wędzone zamiast oscypka, baranina zamiast jagnięciny, zamiast szynki parmeńskiej inne szynki surowo wędzone) – w 31 zakładach,
• doliczeniu do rachunku opakowania do produktu, którego konsument faktycznie nie otrzymał – 2 placówki, oraz w 1 zakładzie herbaty, która była składnikiem zapłaconego zestawu,
• różnicach na niekorzyść konsumenta między ceną uwidocznioną w jadłospisie, a pobraną w kasie – w 3 placówkach (ceny alkoholi niższe w jadłospisach

2. nieprzestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen, w tym:
• w jadłospisach nie uwidoczniono ilości 6 289 potraw i napojów oferowanych do sprzedaży (22%) – 152 placówki,
• przy 449 rodzajach potraw, wyrobów i towarów oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych (napoje bezalkoholowe, artykuły mleczarskie) nie uwidoczniono informacji cenowych – 20 placówek,
• nie uwidocznienie cen jednostkowych 714 napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz ilości potraw sprzedawanych na sztuki – 36 placówek,
• w 1 zakładzie w jadłospisach nie uwidoczniono informacji o doliczaniu do rachunków 10% kosztu serwisu.

3. nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców (2 przedsiębiorców) – nie zgłoszono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków, a w 1 przedsiębiorca nie zgłosił nowego miejsca wykonywania
działalności.

4. stosowania nielegalizowanych przyrządów pomiarowych (56 zakładów gastronomicznych) – przedsiębiorcy posiadali i stosowali narzędzia pomiarowe bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. „wagi domowe” niepodlegające prawnej kontroli metrologicznej.

5. nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na objętych kontrolą w powyższym zakresie 305 zakładów gastronomicznych, w 45 stwierdzono naruszenie przepisów ustawy, i tak:
• sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwolenia w 2 placówkach,
• zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u sprzedawców nie posiadających zezwoleń na sprzedaż hurtową w 4 zakładach,
• nie dokonanie zmian danych w posiadanych zezwoleniach w 2 placówkach,
• w 43 zakładach nie uwidoczniono wymaganych przepisami prawa informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
• W 55 kontrolowanych placówkach nie prowadzono sprzedaży napojów alkoholowych.

6. nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – w 6 zakładach gastronomicznych nie uwidoczniono wymaganych informacji dotyczących zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania ustawy o podatku akcyzowym w 255 kontrolowanych zakładach (w 50 prowadzono wyłącznie sprzedaż piwa, a w 55 nie prowadzono sprzedaży napojów alkoholowych). Nie wniesiono również zastrzeżeń do stanów sanitarno-porządkowych placówek oraz warunków przechowywania środków spożywczych objętych kontrolą.

Podczas kontroli 144 zakładów stwierdzono na stanie 2 partie towarów po upływie dat minimalnych trwałości.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
wydano 128 decyzji w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy o uwidacznianiu cen towarów i usług na łączną kwotę 70 426 zł,
nałożono 73 mandaty karne na łączną kwotę 12 400 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń (z ustawy Prawo o miarach, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu wykroczeń);
• do sądów rejonowych skierowano 32 wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń
• (z ustawy Prawo o miarach, z Kodeksu wykroczeń);
• wobec 7 sprawców wykroczeń zastosowano art. 41 kw (pouczenie), a w przypadku
• 2 odstąpiono od kierowania wniosków o ukaranie.

O nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym właściwe urzędy skarbowe, urzędy miar, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Informacja Z Kontroli Gastronomii Raport

Informacja Z Kontroli Gastronomii Wykaz Podmiotów, U Których Stwierdzono Nieprawidłowości

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.