UOKiK: Prawie połowa restauratorów w rejonach turystycznych popełnia błędy.

0
576
Fot.: Materiały UOKiK

Z podsumowania działań kontrolnych Inspekcji Handlowej w sezonie turystycznym, podczas których inspektorzy wzięli po lupę lokale gastronomiczne, szczególną uwagę zwracając na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw i napojów.

UOKiK poinformował w swoim raporcie, że w 2021 roku kontrolą objęto łącznie 360 placówek gastronomicznych (w tym 2 stacje paliw prowadzące działalność gastronomiczną i handel detaliczny), z czego w 178 z nich (49,4%) odnotowano nieprawidłowości.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZYŁY:

1. nierzetelnej obsługi konsumentów polegającej na:
• zaniżonej pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumenta (w granicach od 0,70 zł do 13,20 zł) – 9 placówek,
• zaniżonej wadze oferowanych potraw (kupujący płacił od 1,03 zł do 8,43 zł więcej) – 11 placówek,
• użyciu do przygotowania dania innego składnika, niż wymieniony w menu (ryba limanda żółtopłetwa zamiast soli, ser „Fawita” w miejsce sera „Feta”, krem dekoracyjny zamiast bitej śmietany, sery twarde zamiast parmezanu, sery wędzone zamiast oscypka, baranina zamiast jagnięciny, zamiast szynki parmeńskiej inne szynki surowo wędzone) – w 31 zakładach,
• doliczeniu do rachunku opakowania do produktu, którego konsument faktycznie nie otrzymał – 2 placówki, oraz w 1 zakładzie herbaty, która była składnikiem zapłaconego zestawu,
• różnicach na niekorzyść konsumenta między ceną uwidocznioną w jadłospisie, a pobraną w kasie – w 3 placówkach (ceny alkoholi niższe w jadłospisach

Reklama

2. nieprzestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen, w tym:
• w jadłospisach nie uwidoczniono ilości 6 289 potraw i napojów oferowanych do sprzedaży (22%) – 152 placówki,
• przy 449 rodzajach potraw, wyrobów i towarów oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych (napoje bezalkoholowe, artykuły mleczarskie) nie uwidoczniono informacji cenowych – 20 placówek,
• nie uwidocznienie cen jednostkowych 714 napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz ilości potraw sprzedawanych na sztuki – 36 placówek,
• w 1 zakładzie w jadłospisach nie uwidoczniono informacji o doliczaniu do rachunków 10% kosztu serwisu.

3. nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców (2 przedsiębiorców) – nie zgłoszono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków, a w 1 przedsiębiorca nie zgłosił nowego miejsca wykonywania
działalności.

4. stosowania nielegalizowanych przyrządów pomiarowych (56 zakładów gastronomicznych) – przedsiębiorcy posiadali i stosowali narzędzia pomiarowe bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. „wagi domowe” niepodlegające prawnej kontroli metrologicznej.

5. nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na objętych kontrolą w powyższym zakresie 305 zakładów gastronomicznych, w 45 stwierdzono naruszenie przepisów ustawy, i tak:
• sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwolenia w 2 placówkach,
• zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u sprzedawców nie posiadających zezwoleń na sprzedaż hurtową w 4 zakładach,
• nie dokonanie zmian danych w posiadanych zezwoleniach w 2 placówkach,
• w 43 zakładach nie uwidoczniono wymaganych przepisami prawa informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
• W 55 kontrolowanych placówkach nie prowadzono sprzedaży napojów alkoholowych.

6. nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – w 6 zakładach gastronomicznych nie uwidoczniono wymaganych informacji dotyczących zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania ustawy o podatku akcyzowym w 255 kontrolowanych zakładach (w 50 prowadzono wyłącznie sprzedaż piwa, a w 55 nie prowadzono sprzedaży napojów alkoholowych). Nie wniesiono również zastrzeżeń do stanów sanitarno-porządkowych placówek oraz warunków przechowywania środków spożywczych objętych kontrolą.

Podczas kontroli 144 zakładów stwierdzono na stanie 2 partie towarów po upływie dat minimalnych trwałości.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
wydano 128 decyzji w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy o uwidacznianiu cen towarów i usług na łączną kwotę 70 426 zł,
nałożono 73 mandaty karne na łączną kwotę 12 400 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń (z ustawy Prawo o miarach, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu wykroczeń);
• do sądów rejonowych skierowano 32 wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń
• (z ustawy Prawo o miarach, z Kodeksu wykroczeń);
• wobec 7 sprawców wykroczeń zastosowano art. 41 kw (pouczenie), a w przypadku
• 2 odstąpiono od kierowania wniosków o ukaranie.

O nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym właściwe urzędy skarbowe, urzędy miar, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Informacja Z Kontroli Gastronomii Raport

Informacja Z Kontroli Gastronomii Wykaz Podmiotów, U Których Stwierdzono Nieprawidłowości

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.