[WAŻNE] PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0 – oficjalne wytyczne

45
57734

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o subwencje? Lista PKD wchodzących do Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm – do 3 mld zł wsparcia

 • Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro
 • Subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego
 • Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł
 • Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów
 • Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19
 • Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy
 • Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm – do 7 mld zł wsparcia

 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
 • Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 • Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
 • Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
 • Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19
 • Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto
 • Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Dodatkowo: możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0)

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm – ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu

 • Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro
 • Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
 • Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE)

Dokonaliśmy zmiany w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu:

 • znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy
 • zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej
 • większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu

Co się zmieniło w przypadku dużych firm?

Pożyczka płynnościowa:

 • Aktualizacja i wydłużenie istniejącego programu – składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.
 • Obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat
 • Wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji

Pożyczka preferencyjna:

Wydłużenie możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.)

 • możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.
 • Obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat,
 • Wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności

W tym przypadku niezbędna notyfikacja i decyzja Komisji Europejskiej.

Instrumenty Kapitałowe (zarówno w reżimie pomocy publicznej jak i rynkowe)

 • Wydłużenie możliwości zawierania umów do 30 września 2021

Brak konieczności indywidualnej notyfikacji (będzie ogólna decyzja KE w tym zakresie)

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Warunki dla mikrofirm

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Warunki dla małych i średnich firm

O wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.

Kwota subwencji dla MSP jest sumą:

 • predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz
 • poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy  pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.

Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r.:

 • strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerwa na aktywa
 • strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie
 • Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych

Zasady wykorzystywania subwencji

 • Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.
 • Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji

38 branż skorzysta ze wsparcia (możliwość zmian)

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

45 KOMENTARZE

 1. 1. Co z samozatrudniającymi ??
  Przecież większość firm z branży np. krótkiego najmu nie ma swoich pracowników tylko działa B2B ??
  Jest to kopanie leżącego. Proszę poprawcie mnie jak się mylę… i tak nie jest.
  2. Co z firmami, które płacą podatki a zostały założone np. w czerwcu tego roku ??
  Dlaczego nie mają dostać dofinansowania ??
  Jest to kopanie leżącego.
  3. Dlaczego zwrot 70% straty brutto tylko dla małych i średnich firm ??
  Mikro nie mają strat ?? Skąd mają wziąć na czynsze i inne stałe opłaty ??
  Jest to kopanie leżącego.
  4. „Dodatkowo: możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0)”
  Dlaczego takiej możliwości nie mają mikro ??
  Jest to kopanie leżącego.
  5. „Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r.”
  Do 30 września od marca duża liczba mikrofirm nie dostała żadnego wsparcia i musiała zwolnić pracowników.
  Jest to kopanie leżącego.
  6. „Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.”
  Jest to koszt stały, niezrozumiałe.
  7. 38 branż skorzysta ze wsparcia, w tym połowa na pewno ma taki profil działalności , że nie zatrudnia pracowników, a już na pewno nie powyżej 10 a tylko tam można liczyć na jakąkolwiek pomoc , która może pokryć koszty za listopad i grudzień.

  KPINA , wsadźcie sobie w dudę taką tarczę
  ***** ***

 2. a co z firmami ,ktore prowadza usługi serwisowe dla sklepow ??? Sklepy zostały zamkniete i automatycznie wstrzymały serwisowanie. Co przekłada sie na brak wplywów dla tych firm.
  ktos o tym pomyslał? czy wogole jest mozliwosc rozszerzenia ?/

 3. Taką tarczą to można sobie …… W toalecie. Wybaczcie ale pracuję w lotnictwie, mam własną działalność gospodarczą, mój przychód za październik to 1500 zł, za grudzień wygląda na to że z 1000 zł, luty przymusowy urlop bezpłatny, nie wiem czy w ogóle na ZUS wystarczy.
  Więc panie premierze, jeśli już ma być jakaś pomóc to dla wszystkich.

 4. Witam branże które mają mniejsze koszty jak inne branże a gdzie salony ślubne gdzie praca jest sezonowa a lokal ZUS trzeba płacić cały rok dlaczego fotograf otrzymuje pomoc a np branża ślubna jak salon ślubny nie dla mnie to chore wyszczegulniac sobie paranoja.

 5. A co z PKD 46.17 Z przecież jest to branża ściśle powiązana z restauracjami i hotelami, jak oni nie pracują to my tez nie…nasze obroty spadły praktycznie co zera…

  Co w sytuacji gdy posiadamy również restaurację, jako inny kod PKD ale nie główny…również nie zarabiamy, co mamy powiedzieć wszystkim pracownikom… że rząd o nas zapomniał ?

 6. Witam..
  A co z innymi firmami mikro.. Jest dużo PKD pominiętych co też stoją.. Każdy ma się upomnieć o swoje.. Mamy wszyscy wyjść na ulicę żeby coś dostać.. Jak macie dawać to dajcie wszystkim co się należy a nie tylko tym co głośno krzyczą i tak dajecie w taki sposób żeby większość nie wzięła.. Wstyd.. Jak nie macie to nie dajcie nikomu.. Niech każdy każdy może zawiesić bez żadnych kosztów i problemów.. Wstrzymanie konieczności płacenia czynszu pomoc w utrzymaniu pracowników.. Tylko nie sponsorowanie firm które mają większe utargi niż przed covid-19.. W pierwszej tarczy dali wszystkim zamiast kontrolować to.. A teraz dają paru firmą a reszta niech zdycha.. Coraz większą ochotę mam na kaczkę w rosole.. Pozdrawiam

 7. To jest żart pomijając wytyczne wg. których nie można pokrywać kosztów stałych np. lesingow. To nadal nie dodaliście PKD 73.11.z. Podobno nie chcecie tego PKD ponieważ duże agencje dobrze sobie radzą. Jednak pod tym PKD kryją się też mali przedsiębiorcy którzy działają na bardzo wielu obszarach związanych z wspieraniem targów szkoleń, warsztatów. Senat iż trzy razy proponował te zmiany. W jakim kraju my żyjemy masakra.

 8. A co z kodem 47.51Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Mam dwa kody z pkd objętych tarczą, ale nie główne więc sprzedaż spadła, ale pomocy nie ma bo główny inny. Porażka 😞

 9. A co z fryzjerami na Wielkanoc zamknęli bo był wirus A już u fryzjerów niema wirusa stercze 30 cm od klienta ludzie boja się przychodzić wydajemy środki na wasze restrykcje niema wesel niema czesania ani pracy co z fryzjerami jaką będzie pomoc rząd już zapomniał o tej branzy

 10. Usługi marketingowe padają również, bo przecież służą także reklamie usług hotelarskich czy wystawowych, a także kulturze.
  Czemu nie pamięta się o agencjach reklamowych?????

 11. Jestem mikro firmą PKD 49.41.Z . Zleceń jak na lekarstwo , do tego klienci nie płacą , mam problem z bieżącymi opłatami . Jak nie załapie sie na pomoc wznowione Tarczy 2.0 początek przyszłego roku Banki mnie zlicytują i 9 osób będzie na bruku , a firmę zamkniemy . HORRROR !!!

  Prosze o pomoc dla wszystkich PKD 49.41.Z , TAK JAK BYŁO NA POCZATKU PANDEMII.

 12. Jestem fryzjerka i co z nami . Klienci nie przychodzą bo się boją. Obroty spadły o 65% nawet na opłaty nie wystarcza a co z resztą z czego mam żyć i robić opłaty w domu?!!!

 13. A co ze sklepikami szkolnymi? Szkoly zamknięte więc my też. A pomocy dla Nas nie ma, bo mamy różne kody PKD Na święta będziemy jeść ten towar przeterminowany.

 14. Reprezentuje mikro firmy jednoosobowe. Z tego co wiem wiele firm skorzystało dotychczas z tarczy, chociaż dochody mieli całkiem niezłe.
  Uważam że jest to totalne bezprawie udzielać pomocy finansowej firmom które tak naprawdę jej nie potrzebują, a tylko korzystają z okazji nieudolności naszego rządu. Według mnie opracowanie nowej formy tarczy związanej z PKD jest mocno krzywdzące dla firm które nie są zakwalifikowane do tego PKD, a tak naprawdę mają nóż na gardle. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pomoc wszystkim firmom (bez względu na PKD) które faktycznie wykażą spadek obrotów w stosunku do roku ubiegłego lub przynajmniej do okresu zwolnienia restrykcji w handlu czyli miesiąca września.
  Pozdrawiam wszystkich bez dochodów, i bez widoków na przyszłość. (Proponuję zawiesić wynagrodzenia rządzącym, i wypłacić po czwartej fali pandemii).

 15. A co ze sklepami przy muzeach, które zwiazane sa ściśle z turystyką, dbały o dobre imię muzeum ,miasta ,kraju, produkowały książki i pamiątki dla turusty. Gdy zamknięte muzea totalna agonia, a pomocy dla takiego detalu nie ma, tylko same muzea a co z nami?

 16. Fryzjer spadek obrotów o 70 procent. Brak wesel i imprez typu andrzejki. Wprowadzenie restrykcji ogranicza ilość klientów . Po za tym prowadzę solarium zamknięte zakaz.. kod PKD prowadzący fryzjerstwo . koszty lokalu stałe opłaty prądu wykupiona moc pomocy żadnej zakazy wytyczne ograniczenia i będą zwolnienia obsługi .

 17. A co z kodem 90.03? Działalność artystyczna i literacka gdzie indziej nie sklasyfikowana. Co z galeriami sztuki autorskimi i prywatnymi.
  Dostają 90.01, 90.02,….. 90.04. A 90.03 nie…?
  O co tu chodzi? Są ważni i ważniejsi…. Tych ból jest większy niż…?
  Niezrozumiałe dla wielu…. Każdy ma się upominać o swój kod PKD?

 18. Jestem samozatrudnionym PKD 49.78.Z . Zleceń jak na lekarstwo , do tego klienc ichca okulary na raty brać a zus trzeba płacić i nikt nie pyta czy zarobiłem na ten zus czy nie, zalegam z czynszem do spółdzielni, niema z czego płacić bo niema klientów. W godzinach dla seniorów nikt do optyka nawet nie zajzy. Za cały tydzień ledwo 3 klientow , mam problem z bieżącymi opłatami .
  Jak nie załapie sie na pomoc wznowione Tarczy 2.0 początek przyszłego roku. Przychodnie pozamykane ludzie niemaja jak się dostać do okulisty a jak okulisci nie pracują to optyk nie zarabia.. HORRROR !!!

  PKD 49.78.Z my tez swiadczymy uslugi i ponosimy straty

 19. A co z 4321z ? Ludzie zrywaja umowy bo sami nie maja pieniedzy… a to wszystko dziala jak domino…. tez mam zusy, lisingi, podatki…. a gdzie zycie, rodzina? Powinien ich ktos o d j e b a c ! Z l o d z i e j e !

 20. Jak zwykle rządzący pokazali co potrafią. Dzielą ludzi na lepszych i gorszych. Uważają się za bogów bo ci mają przetrwać a inni mają zdychać. Po co ten podział na kody??? Każda firma która ucierpiała powinna dostać wsparcie bezwarunkowo. Wszyscy którzy płacą składki i podatki powinni być traktowani tak samo.

  • Emerycie, …tobie emeryturka spływa regularnie więc takie pytanie do Polaków możesz zadać gdy przeznaczysz ją dla potrzebujących wsparcia przedsiębiorców zatrudniających pracowników lub pracownikom pozbawionym pracy i dochodów.

 21. Dokladnie, my fryzjerzy jak zwykle na samym koncu. Mnie najbardziej rozbawilo to jak kiedyś ktos udostepnil ze jak bedziemy w żółtej strefie bedziemy mogły byc bliżej klienta bo 1.5 metrowy odstep hahah no nikt nie ma dwumetrowych rak czy 1.5 metrowych 🤣 no ale musimy sobie radzic niewiem moze mamy wiazac dwa kije zeby przymocowac suszarke czy szczotke bo dystans 🤣 takze moim zdaniem tak jak mowisz jest mniej wiecej 30 cm od klienta to narazamy wlasne zycie tak jak medycy. Zreszta nie wiem czy tylko u mnie tak jest ze jak wirusa nie bylo w pracy bylam do 10 godzin na nogach non stop a teraz jak ktos przyjdzie to prawie placze z radosci bo tak sie ludzie boja tego koronawirusa. Pozdrawiam trzymaj sie mała, musimy wytrwac nie wiem jak ale musimy 😔

 22. Jestem w tej samej sytuacji. Mam kod 47.11.Z
  Nie łapię się na nic. Sklepik zamknięty. Nie dość, że nie zarabiam to dokładam. ZUS trzeba płacić. Zastanawiam się nad zawieszeniem działalności, choćby po to by nie płacić Zusu.

 23. Kolejna branża poszkodowana i nikt nawet nie wspomni to KWIACIARNIE !!!! Fi, Co z samozatrudnionymi ?????Co z firmami ktore rozpoczęły działalność np.luty 2020???

 24. Koniecznie pomoc dla PKD 49.31.Z dlaczego daliście dla pkd 49.39.Z a odrzuciliście poprawkę senatu uwzględniającą pkd 49.31.Z to dokładnie ta sama branża tylko inaczej zapisana, Ci ludzie wykonują tą samą pracę, którą ze względu na pandemie ograniczyliście im źródło dochodu a w niektórych przypadkach całkowicie zamknęli.
  Żądamy pkd 49.31.Z dla tarczy FPR 2.0

 25. A, my fryzjerzy (mikro firmy) z przygranicznych miast, np. Gubin? utraciliśmy 95% klientów, jak mamy opłacić dzierżawy lokali, składki ZUS ?? Mają nas ” tam gdzie słońce nie dochodzi”. Co mamy zrobić??? Litości….

 26. PKD 1413.Z Produkcja pozostalej odziezy wierzchniej i PKD 46.42.Z Sprzedaz hurtowa odziezy i obuwia… również nie ujęte w pomocy Tarczy 2.0. A przecież skoro zamknięto ponownie galerie – salony to nasi główni odbiorcy – nie mamy komu sprzedawać naszej produkcji, a więc nie mamy środków zwrotnych na dalszą działalność. Zasoby z Tarczy 1.0 już się skończyły, pracownicy otrzymują wynagrodzenia, Państwo otrzymuje swoje należności ale… My nie mamy już środków na zakup surowca do dalszej produkcji. Szczęście w nieszczęściu moja firma zdążyła uzyskać kredyt inwestycyjny przed Tarczą 1.0, który sukcesywnie wydaję na utrzymanie pracowników i stałe płatności. Ale kredyt to nie pomoc a sznur na szyję.

 27. Dlaczego zostały pominięte inne firmy? Dla każdej firmy czas pandemii to trudny okres. Co z resztą firm? A PKD 49.41? Transport też cierpi… Powinni uwzględnić wszystkie firmy, a nie tylko firmy wybrane losowo….

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.