Projekt rozporządzenia dotyczących zmian w obostrzeniach – konsultacje robocze

0
824

Ministerstwo Zdrowia przedstawia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uwagi w ramach pre-konsultacji należy zgłaszać wyłącznie na adres [email protected] do północy.

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159 i 180) zarządza się, co następuje:

 • 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)     użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 1a, 6, 9 i 10, w ust. 18, w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 22, w § 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w § 14 i § 15, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 17 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 19 w ust. 1, w § 22 w ust. 1 i 2, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 1, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 oraz w § 28 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „14 lutego 2021 r.” zastępuje się wyrazami „28 lutego 2021 r.”;

2)     w § 3 w ust. 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18)  przez członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów sportowych, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej ze zgrupowań zagranicznych lub z międzynarodowych zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji.”;

3)     w § 10:

 1. a) w ust. 1:

–     w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness:”,

–     uchyla się pkt 3,

 1. b) 1a otrzymuje brzmienie:

„1a.  Do dnia 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.”,

 1. c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m”,

 1. d) 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a i b, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych dla gości udostępnia się nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.”,

 1. e) uchyla się ust. 3,
 2. f) 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem:

1)     udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;

2)     zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali  nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;

3)     zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.”,

 1. g) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz zachowania odległości, o których mowa w ust. 11 pkt 1, nie dotyczy:

1)     widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 11, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2)     widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 11, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3)     osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.”,

 1. h) 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Do dnia 28 lutego 2021 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności obiektów kulturalnych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 90.04.Z), z zastrzeżeniem § 11 oraz z wyłączeniem galerii i instytucji kultury prowadzących działalność wystawienniczą, polegające na zakazie:

1)     udostępniania zbiorów publiczności,

2)     organizowania wydarzeń z udziałem publiczności

– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udostępniania zbiorów w formie bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.”,

 1. i) uchyla się ust. 14,
 2. j) 15 i 16 otrzymują brzmienie:

        „15. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

1)     sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2));

2)     zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133);

3)     zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;

4)     uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu w ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

5)     zawodników uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy   lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

6)     szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;

7)     organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);

8)     na obiektach sportowych na otwartym powietrzu;

9)     kortów tenisowych z zastrzeżeniem, że na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;

10)   basenów.

 1. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1-7, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy.”;
 2. k) w ust. 17 w pkt 1 uchyla się lit. a,
 3. l) 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Do dnia 28 lutego 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B), z wyłączeniem działalności związanej z obsługą stoków narciarskich.”.

 • 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2021 r.

1)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91, 153 , 207 i 253.

2)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz.  Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.