PFR Tarcza Finansowa 2.0 dla mikro, małych i średnich firm – to co ważne

0
2727
Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Tarcza PFR 2.0. Agnieszka Maszner-Paprocka z HAVET Hotel Resort & Spa ***** przygotowała podsumowanie najważniejszych informacji na temat subwencji. To obowiązkowa lektura dla każdego, kto o takie środki się ubiegał.

28 lutego 2021 r. minął termin składania wniosków w programie rządowym „TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”. Dla tych podmiotów, których wnioski nie zostały rozpatrzone zgodnie z oczekiwaniami 31 marca 2021 r. mija termin na składanie odwołania.

Wspólne zasady dla Mikro i MŚP o których warto pamiętać jeżeli zależy Ci na utrzymaniu subwencji

Zasada najważniejsza: „utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji”.

Reklama

Co to oznacza w praktyce?

  • Do końca bieżącego roku nie można dopuścić do sytuacji w której dojdzie do zaprzestania prowadzenie działalności (UWAGA: zawieszeniem jest klasyfikowane również jako zaprzestanie prowadzenia działalności);
  • W tym samym okresie czasu nie można dopuścić do otwarcia procesu likwidacyjnego, jak też do otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Zasada równie ważna
„PFR ma prawo do wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, w przypadku:(…) naruszenia przez Beneficjenta, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 -6 i 8 -12 Ustawy o Zwalczaniu Chorób Zakaźnych (…)”

Pozwolę sobie na pozostawienie bez komentarza …

Zasada tak samo ważna jak” najważniejsza” i „równie ważna”
Regulamin Tarczy PFR 2.0 w każdej chwili może ulec zmianie, a zmiany mogą nas zaskoczyć równie pozytywnie jak i negatywnie. PFR dał nam jednak w tym zakresie „swobodę” działania. Zawsze mamy prawo wypowiedzieć umowę subwencji finansowej w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej PFR informacji o zmianie regulaminu.

Możemy się nie zgadzać z nowymi zapisami w regulaminie i wypowiedzieć umowę w przeciągu 14 dni, zrobić przelew, oddać subwencję i po sprawie. Pozostaje mi pozazdrościć tym, których stać na taki krok, gdyby doszło do zmian.

Przyjemnie to już było kiedy środki z subwencji wpłynęły na konto, teraz czas na obowiązki.

Nie możemy zapominać o dwóch ważnych obowiązkach, do których się zobligowaliśmy w umowie o subwencję.

Zobowiązanie „informacyjne”. Mamy się pochwalić, bo w końcu zobowiązaliśmy się do „umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)”

Myślę, że proces informacyjny większość z Was ma już za sobą, więc tylko małe przypomnienie. Na stronie PFR, w warunkach jakie powinien spełnić Beneficjent znajduje się gotowy wzór informacji i oznaczenia w kilku formatach graficznych, które można pobrać.

Zobowiązanie CRBR. Jako Beneficjenci mamy 30 dni roboczych od dnia uzyskania subwencji finansowej na dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, przy czym dotyczy to tylko tych z nas, którzy na podstawie obowiązujących przepisów podlegają wpisowi do tego rejestru. Większość z przedsiębiorców dokonanie tego wpisu ma już za sobą, ponieważ spółki istniejące przed 13 października 2019 r. zobowiązane zostały do dokonania wpisu do 13 lipca 2020 r., a w przypadku nowych spółek, 7 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS. Jeżeli jednak nie jesteście pewni, czy podlegacie wpisowi, zachęcam do lektury na stronie biznes.gov.pl

Kilka wskazówek dla Szczęściarzy PFR

Moja osobista definicja Szczęściarza PFR: wniosek złożony, decyzja pozytywna i kasa wpłynęła na konto, a infolinia PFR ma charakter informacyjny i nikt nie bierze odpowiedzialności za przekazywane przez Konsultantów odpowiedzi. Ból głowy i wysokie ciśnienie w pakiecie gwarantowane.

W § 8 Regulaminu wskazano przeznaczenie subwencji finansowej, ale żeby nie był zbyt prosto po kilku dniach zamieszczono na stronie PFR dodatkowe Wyjaśnienie dotyczące definicji „Kosztów Stałych” oraz zasad wydatkowania uzyskanej Subwencji Finansowej . Można uznać, że się czepiam, jednak trudno przemilczeć fakt, że od 15 stycznia 2021 r. od samiuteńkiej północy( a pamiętam tę noc wyjątkowo dobrze) wielu z nas deklarowało we wnioskach jakie prognozuje straty. Jak się jednak okazało 3 lutego 2021 r. (tego dnia opublikowano dodatkowe wyjaśnienia), nie wszystkie koszty wskazane w § 8 będą akceptowane przez PFR przy rozliczeniu.

Największą konsternację wywołała UWAGA: Wydatki na zakup składników majątku kwalifikujących się do środków trwałych, które będą wykorzystywane w działalności gospodarczej MŚP, nie stanowią „Kosztów Stałych” w rozumieniu programu.

Z jednej strony zgodnie z regulaminem, który w tym zakresie nie uległ zmianie czytamy „Środki z Subwencji Finansowej mogą przeznaczone przez Beneficjentów wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej przez Beneficjenta działalności gospodarczej, w tym: (…) amortyzacja sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej” , z drugiej strony wywalono nam tekstem opublikowanym, że środki trwałe, to nie, nie, nie, to nie będą jednak 'Koszty Stałe”!!! I jak tu być mądrym Beneficjentem?

Ze swojej strony zachęcam by wraz z działem finansowo-księgowym, biurem rachunkowym, czy inną właściwą osobą, która ostatecznie prezentuje wynik finansowy raz jeszcze sprawdzić, jakie przyjęto w przedsiębiorstwie zasady w zakresie kwalifikacji zakupów do środków trwałych. Przeanalizujcie, może też jak trzeba, to „odkurzcie” swoją politykę rachunkowości. Polecam, warto, to się opłaca!

Od 15 stycznia praktycznie każdy LIVE CZAT Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, to w większości dyskusja o kosztach kwalifikowalnych w ramach PFR Tarcza 2.0 i ciągle rodzą się nowe wątpliwości. Dla przypomnienia nasze spotkania dla Członków odbywają się co najmniej raz w tygodniu i staramy się odpowiedzieć na każde zadane pytanie. To dzięki tej inicjatywie, znacznie łatwej jest nam jako Członkom IGHP zarządzać środkami otrzymanymi w ramach pomocy.

Wiele wątpliwości budzą w nas pozycje związane z remontami. Czy możemy je robić, czy nie zostaną one „wyrzucone” z kosztów?
Tak, są to nasze koszty. Nie należy jednak przekroczyć cienkiej linii pomiędzy remontem a modernizacją, która podnosi nam wartość środka trwałego.

Pamiętajcie też, że sam zakup materiałów do remontu może dla kontrolujących nie stanowić kosztu. Jeżeli zakupicie na przykład wykładzinę, tapetę to dopiero połowa drogi, ponieważ żeby spełniała ona swoją rolę musi zostać ona położona (no chyba, że prowadzimy sklep z artykułami do remontu). W tym celu nie musimy zatrudniać firm remontowych, możemy wykonać montażu we własnym zakresie. To co istotne, to zadbanie o dokumentację, warto zadbać o nawet wewnętrzny protokół odbioru prac. Dbajcie o dokumentowanie Waszych wydatków, sama faktura, to często zbyt mało, nie tylko podczas wydatkowania środków pomocy, od wielu lat podczas kontroli skarbowych często trzeba okazywać zamówienia, umowy, protokoły odbioru.

Jak będziemy się rozliczali?
Mikrofirma musi zadbać o utrzymanie wskaźnika średniorocznego zatrudnienia, jeżeli chce się ubiegać o umorzenie tarczy 2.0 w całości. Warto kontrolować wskaźnik już teraz. Jak obliczany będzie wskaźnik? Średnioroczne zatrudnienie w roku 2021 musi być na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020. Dla celów wyliczenia wskaźnika, przyjmuje się liczbę osób zatrudnionych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego.

Uwaga:

  • W sytuacji, gdy średnioroczne zatrudnienie Mikrofirmy w roku 2020różni się od liczby Osób Zatrudnionych, na które Beneficjent otrzymał Subwencję Finansową, przyjmuje się, że średnioroczne zatrudnienie Mikrofirmy za rok 2020 odpowiada liczbie Osób Zatrudnionych, na które została udzielona Subwencja Finansowa;
  • Warunek utrzymania średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 w porównaniu do średniorocznego zatrudnienia w roku 2020 uważa się za niespełniony w sytuacji, gdy Mikrofirma zmieniła podstawę zatrudnienia ze stosunku pracy na stosunek cywilnoprawny dla więcej niż 30% Osób Zatrudnionych, na które udzielona została Subwencja Finansowej.Same środki otrzymane z subwencji można wykorzystać w dowolnym terminie, na dzień dzisiejszy nie określono do kiedy należy je wydatkować.

Jak będą rozliczały MŚP?
Ważny termin: 31 marca 2021 r., to właśnie do tej daty rozliczana będzie strata brutto. Strata brutto wygenerowana w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r., tak stanowi regulamin.

Również z regulaminu wynika, że muszą zostać utrzymane spadki przychodów (obrotów) w okresach listopad-grudzień 2020 r. w stosunku do listopada-grudnia 2019 r. oraz styczeń -marzec 2021 r. do stycznia – marca 2019 r. Należy pamiętać, że spadki obrotów są weryfikowane na podstawie danych z plików JPK co oznacza, że również zaliczki stanowią nasz „przychód” zgodnie z regulaminową definicją.

Jeżeli chcemy, aby koszt został zakwalifikowany do straty brutto rozlicznej w ramach Tarczy 2.0 PFR powinien on powstać do 31 marca 2021r. Sama faktura może zostać wystawiona w kwietniu, ważne że będziemy dysponowali dowodem, który będzie dokumentował, iż koszt ten dotyczy wcześniejszego okresu. Zgodnie z ustawa o VAT faktura (poza pewnymi wyjątkami) może zostać wystawiona do 15 dnia kolejnego miesiąca, ale winna ona zostać ujęta w kosztach miesiąca którego dotyczy. Nie ma też znaczenia termin płatności.

MŚP rozliczać się będzie w terminie od 30 października 2021 r. do 31.01.2022 r. Niestety to co nas może martwić to fakt, że nie są znane szczegółowe wytyczne w zakresie rozliczania Subwencji Finansowej przez MŚP i możemy je poznać dopiero 30 października 2022 r.

Na chwilę obecną podano do wiadomości, że rozliczenie odbywać się będzie na podstawie rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

W przypadku Wnioskodawców kwalifikujących się jako MŚP, którzy stosują ustawę rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i sporządzają rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z Załącznikiem nr 1, do kalkulacji kosztów stałych należy przyjąć:

Koszty stałe = (poz L.) Strata brutto – (poz K.III.) Aktualizacja wartości aktywów finansowych + wartość oczekiwanych przychodów z pomocy publicznej

W przypadku Wnioskodawców kwalifikujących się jako MŚP, którzy stosują KPiR do kalkulacji kosztów stałych należy przyjąć:

Koszty stałe = strata z działalności gospodarczej (przychód – wydatki (koszty)) + wartość oczekiwanych przychodów z pomocy publicznej

Uwaga: w kalkulacji kosztów stałych w KPiR nie uwzględnia się różnicy między wartościami remanentów (z początku i końca roku).

PFR 2.0 a inne pomoce publiczne
Wnioski o subwencję finansową można było składać od 15 stycznia 2021 r., a dopiero kilka dni później opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w zakresie dodatkowej pomocy, rozszerzające tarczę antykryzysową 6.0. To, że otrzymaliśmy pomoc w ramach Tarczy PFR 2.0 nie zamyka nam drogi do otrzymania pomocy w ramach tarczy antykryzysowej 6.0. Należy jedynie pamiętać, że otrzymaną pomoc należy przypisać do właściwych miesięcy, co może nam zmniejszyć stratę brutto i w rezultacie trzeba będzie przy ostatecznym rozliczeniu zwrócić w przypadku MŚP nadwyżkę do PFR, chyba że wystąpią koszty których nie przewidzieliśmy na etapie składania wniosku PFR.

Zwracam też uwagę, że często otrzymana pomoc w ramach Tarczy 2.0 traktowana jest przez ZUS czy WUP jako pomoc publiczna w ramach limitu 800.000 EUR rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19. Prawdą jest, że Tarczę PFR 2.0 wlicza się tylko i wyłącznie w ten limit w przypadku Mikrofirm. Dla MŚP pomoc ta stanowi inną pomoc w ramach Tymczasowych Ram Pomocy pkt.3.12 , gdzie limit wynosi 3.000.000 EUR.

Życzę Wam szybkiego odmrażania i braku zmian w regulaminie PFR Tarcza 2.0. Tekst przygotowany na bazie obecnie obowiązującego regulaminu!

Agnieszka Maszner-Paprocka
prezes zarządu Grand Baltic sp. z o.o.
HAVET Hotel Resort & Spa *****

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!