Odpowiedzialność hotelarza za rzeczy gościa

0
8407
Odpowiedzialność hotelu (i innego podobnego zakładu np. hostelu, motelu, pensjonatu) za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego. Niemożliwe jest zatem ograniczenie lub wyłączenie tej odpowiedzialności, a zawarte w tym zakresie postanowienia w umowach czy regulaminach są bezskuteczne.

Odpowiedzialność prowadzącego zarobkowo hotel została ukształtowana na zasadzie ryzyka, a więc niezależnie od winy. Decydujące znaczenie ma tylko fakt utracenia lub uszkodzenia. Oczywiście odpowiedzialność ta nie jest nieograniczona. Hotel nie odpowiada za szkody, jeśli szkoda powstała:

• z właściwości rzeczy wniesionej (np. normalne zepsucie);
• wskutek siły wyższej (np. uderzenie pioruna, powódź itp.);
• wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

Odpowiedzialność hotelarza kończy się z chwilą wyniesienia rzeczy z hotelu lub przekazania bagażu przez hotelarza, nie zaś z chwilą zabrania rzeczy z pokoju. Oznacza to, że za rzeczy pozostawione w lobby, hotel również odpowiada. Możliwa jest również odpowiedzialność za bagaże gościa w trakcie transferu na lotnisko. Za jakie rzeczy odpowiada hotel? Za wszystkie rzeczy wniesione do hotelu. Co to znaczy? Są to rzeczy, które w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu znajdują się w tym hotelu albo znajdują się poza nim (np. na parkingu czy też rzeczy oddane do zewnętrznej pralni czy też do zewnętrznego sejfu albo bagaże w ramach usługi transferu na lotnisko), a została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.


Istnieją jednak sytuacje, gdy hotel nie będzie zobowiązany do naprawienia szkody gościa lub zmniejszony będzie zakres odpowiedzialności:


1. Wygaśnięcie roszczenia– roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu wygasa, jeżeli poszkodowany po otrzymaniu wiadomości o szkodzie nie zawiadomił o niej niezwłocznie hotelarza. Zawiadomienie takie nie będzie skuteczne, jeżeli zostanie złożone jedynie osobie nieupoważnionej (np. sprzątaczce), może jednak być złożone telefonicznie lub osobiście. Może zostać skutecznie złożone managerowi hotelu. Kwestią dyskusyjna jest skuteczność zawiadomienia recepcjonistce. Niedotrzymanie terminu powoduje wygaśnięcie roszczenia. Należy przy tym zwrócić uwagę, że poszkodowany nie musi zawiadamiać, jeśli szkoda nastąpiła przez samego właściciela hotelu lub gdy rzecz była w przechowaniu.
2. Przedawnienie– roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu zakładu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu. Terminy te przeważnie się zazębiają- 6-miesięczny termin biegnie od momentu dowiedzenia się, a z reguły poszkodowany dowiaduje się o szkodzie w trakcie pobytu w hotelu. Natomiast roczny termin biegnie od chwili, w której poszkodowany opuścił hotel.
3. Maksymalna granica odpowiedzialności– zakres obowiązku naprawienia szkody przez hotelarz w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ograniczona jest- względem jednego gościa- do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu
mieszkanie, liczonej za jedną dobę. Odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.
4. Inne powody– wystąpienie szkody na rzeczach wniesionych przez gościa, spowodowane: siłą wyższą, właściwościami rzeczy wniesionej, albo wyłączną winą poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała.
Jak wskazano wyżej, szkoda powstała wskutek właściwości rzeczy wniesionej dotyczy przyczyn tkwiących w samej rzeczy, np. zepsucie się żywności. Oznacza to, że utrata lub zniszczenie rzeczy nie jest związane z zachowaniem np. pracownika hotelu, innej osoby. Ten fakt (to jest przyczyna szkody) musi być udowodniona przez prowadzącego hotel.
Ograniczenia kwotowego odpowiedzialności hoteli nie stosuje się w dwóch przypadkach:
a) gdy rzeczy zostały przyjęte na przechowanie lub gdy utrzymujący hotel odmówił ich przyjęcia na przechowanie mimo takiego obowiązku. Przechowanie hotelowe jest dodatkową umową, którą gość może zawrzeć z hotelem. Utrzymujący zarobkowo hotel jest obowiązany przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo podobnego zakładu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca. Hotel nie jest obowiązany do przyjmowania rzeczy gości, gdy nie ma odpowiednich do tego warunków.
b) gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osoby utrzymującej zarobkowo hotel albo osoby u niej zatrudnionej. Wina umyślna może polegać na celowym i specjalnym działaniu lub zaniechaniu, gdy sprawca ma świadomość i zamiar wyrządzenia szkody. W praktyce wina jest trudna do udowodnienia, stąd też większe znaczenie ma dowód rażącego niedbalstwa. Jest to naruszenie podstawowych reguł ostrożności, oczywistych dla każdego rozsądnego człowieka. Jeżeli wykonanie zobowiązania wymaga szczególnego zakresu wiedzy lub umiejętności dłużnika to działanie poniżej elementarnego poziomu tych wiadomości lub zdolności również będzie rażącym niedbalstwem.

Co ważne, pojazdy mechaniczne i rzeczy w nich pozostawione oraz żywe zwierzęta nie są rzeczami wniesionymi. Odpowiedzialność hotelu za ich utratę lub zniszczenie ma miejsce tylko wtedy, gdy została zawarta z klientem umowa przechowania (może być zawarta w formie ustnej lub dorozumianej- np. przez pozostawienie samochodu w garażu). Dlatego w tym zakresie celowe jest sporządzanie oddzielnego regulaminu parkingu.

Powyższe aspekty mogą być częściowo uregulowane w regulaminie hotelu. Warto sporządzić taki regulamin. Możliwe jest również przeniesienie odpowiedzialności na podmioty trzecie, które świadczą na rzecz hotelu zewnętrzną usługę, podczas której doszło do wyrządzenia szkody (np. agencje pracy tymczasowej, firmy transportowe (transfer), pralnie). W takiej sytuacji hotel dalej będzie zobowiązany do uiszczenia odszkodowania, ale będzie mógł domagać się poniesionych kosztów od podmiotu trzeciego. Niezależnie od powyższego warto również zawsze rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, takiej, która będzie również pokrywała szkody, o jakich mowa w artykule.

Artykuł został opracowany przez zespół doświadczonych prawników z kancelarii OWIW Legal, świadczącej usługi m.in. dla branży HoReCa. Zatrudnieni w niej specjaliści pomagają w zakładaniu hoteli i restauracji, tworzą dla nich umowy najmu, pomagają w sporach (np. z firmami budowlanymi lub ZAIKS-em), uczestniczą w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentują Klientów w sporach z pracownikami, sporządzają i sprawdzają regulaminy hoteli. Ponadto dysponują doświadczeniem w przekształcaniu działalności oraz w przejęciach/zbyciach tego typu obiektów, a także tworzą raporty i oceny ryzyk prawnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.